Skip to Main Content
University of Texas University of Texas Libraries

Taiwan Studies

TRCCS Resources

TRCCS Resources

TRCCS資料庫

2015.03.23
序號 Chinese title Roman title English Title Created by
1 日治時期圖書全文影像系統 Ri zhi shi qi tu shu quan wen ying xiang xi tong Full-Text Image System for Books of Japanese Ruled Period National Taiwan Library
2 日治時期期刊全文影像系統 Ri zhi shi qi qi kan quan wen ying xiang xi tong Full-Text Image System for Periodicals of Japanese Ruled Period National Taiwan Library
3 臺灣博碩士論文知識加值系統 Taiwan bo shuo shi lun wen zhi shi jia zhi xi tong National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan National Central Library
4 臺灣期刊論文索引系統 Taiwan qi kan lun wen suo yin xi tong PerioPath: Index to Taiwan Periodical Literature System National Central Library
5 當代名人手稿典藏系統 Dang dai ming ren shou gao dian cang xi tong Contemporary Celebrities' Manuscripts National Central Library
6 中文古籍聯合目錄 Zhong wen gu ji lian he mu lu Union Catalog of Rare Books Database National Central Library
7 古籍影像檢索系統 Gu ji ying xiang jian suo xi tong Rare Books Image Search System National Central Library
8 善本古籍數位典藏系統 Shan ben gu ji shu wei dian cang xi tong Digital Archive of Rare Books National Taiwan Normal University Library
9 金石拓片資料 Jin shi ta pian zi liao Rubbing

National Central Library

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic License.